தொடர்புகளுக்கு

Contact Info

163, ரூபவ் கிருளப்பனை மாவத்தைரூபவ், பொல்ஹேன்கொடைரூபவ், கொழும்பு 05

  • dummy+94 11 251 5700

  • dummy+94 11 251 5701

  • dummyinfo@rti.gov.lk

Send us your Feedback

Search