உதவிகள்

அரச அலுவலர்களுக்கான உதவி

தகவல் அறியும் உரிமை ஆணைக்குழு

அறை எண் 203, பண்டாரநாயக்கா சர்வதேச மாநாட்டு மண்டபம், பூதஹலோக மாவத்தை, கொழும்பு 07.

+94 11 269 1625

நிதி மற்றும் வெகுசன ஊடக அமைச்சு

163, கிருளபன மாவத்தை, பொல்ஹேன்கொட, கொழும்பு 05.

+94 11 251 3459, +94 11 251 3460, +94 11 251 2321, +94 11 251 3498

பிரசைகளுக்கான உதவி

தகவல் அறியும் உரிமை ஆணைக்குழு

அறை எண் 203, பண்டாரநாயக்கா சர்வதேச மாநாட்டு மண்டபம், பூதஹலோக மாவத்தை, கொழும்பு 07.

+94 11 269 1625

நிதி மற்றும் வெகுசன ஊடக அமைச்சு

163, கிருளபன மாவத்தை, பொல்ஹேன்கொட, கொழும்பு – 05

+94 11 251 5700

Fax : 11 251 5701

இலங்கை பத்திரிகை நிறுவனங்கள்

http://www.slpi.lk/

இலங்கைapd; சர்வதேச வெளிப்படைத்தன்மை

http://www.tisrilanka.org/

Search