செய்திகள் மற்றும் கட்டுரைகள்

Sri Lanka Government Official Gazette are now available!

2016 අංක 12 දරන තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබද පනත- නියෝග හා රීති

2016 ஆம் ஆண்டின் 12ஆம் இலக்க தகவல் அறிந்து கொள்ளும் உரிமைகள் தொடா்பான சட்டம்

RULES AND REGULATIONS PROMULGATED UNDER THE RIGHT TO INFORMATION ACT, No. 12 OF 2016

Souce : slpi.lk

RTI நிகழ்வுகள்

தி செ பு வி வெ ஞா
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Latest News

Search