செய்திகள் மற்றும் கட்டுரைகள்

விழிப்புணர்வூட்டல் நிகழ்ச்சி

தகவலறிவதற்கான உரிமைகள் சட்டம் பற்றிய செயலமர்வுத் தொடரொன்றினை எற்பாடுசெய்ய நிதி மற்றும் வெகுசன ஊடக அமைச்சு நடவடிக்கை

 

எடுத்துள்ளது.  இதற்கிணங்க உள்ளக, உள்நாட்டலுவல்கள், மாகாணசபைகள் மற்றும் உள்ளுராட்சி அமைச்சின் உத்தியோகத்தர்களுக்கு விழிப்புணர்வூட்டுவதற்கான நிகழ்ச்சி 2019-02-15 ஆந் திகதி அமைச்சு கேட்போர்கூடத்தில் நடாத்தப்பட்டது.  இந்த செயலமர்வு நிதி மற்றும் வெகுசனஊடக அமைச்சின் பணிப்பாளர் திரு. ஜே.டபிள்யு.எஸ்.கித்சிறி அவர்களால் நடாத்தப்பட்டது.  

Internal and Home Affiaires2

Internal and Home Affiaires3

Internal and Home Affiaires4

RTI நிகழ்வுகள்

தி செ பு வி வெ ஞா
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Latest News

Search