செய்திகள் மற்றும் கட்டுரைகள்

விழிப்புணர்வூட்டல் நிகழ்ச்சி

தகவலறிதல் உரிமைகள் சட்டம் சம்பந்தமாக அரசாங்க உத்தியோகத்தர்களுக்கு விழிப்புணர்வூட்டும் நோக்கத்துடன் விழிப்புணர்வூட்டல்

நிகழ்ச்சித்தொடரொன்று  தொழிற்பயிற்சி அமைச்சினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.  அதற்கிணங்க தொழிற்பயிற்சி அமைச்சுடன் இணைந்த தேசிய பயிலுனர் மற்றும் கைத்தொழிற்பயிற்சி அதிகாரசபையின் உத்தியோகத்தர்களுக்கான விழிப்புணர்வூட்டல் நிகழ்ச்சி  209-02-28 ஆந் திகதி மேற்படி நிறுவன வளாகத்தில் நடாத்தப்பட்டது. இந்த செயலமர்வு வெகுசனஊடக அமைச்சின் பணிப்பாளர் திரு. ஜே.டபிள்யு.எஸ். கித்சிறி அவர்களால் நடாத்தப்பட்டது

Naita2

Naita3

RTI நிகழ்வுகள்

தி செ பு வி வெ ஞா
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Latest News

Search