செய்திகள் மற்றும் கட்டுரைகள்

பிரசைகள் அபிமான பாராட்டு விருது வழங்கல் வைபவம் 2019

தகவலறிவதற்கான சர்வதேச தின வைபத்தின்போது  தகவலறிதல் சட்டத்தை பொது நோக்கத்திற்காக  பாவித்து இலங்கைச் சமூக முன்னேற்றத்திற்காக செயலாற்றிய பத்து பிரசைகள் விருது வழங்கி பாராட்டப்பட்டனர்.

இதன்போது 8 விருதுகள் விண்ணப்பங்கள் கோரல் மூலமாக  வழங்கப்பட்டதோடு 2 சிறப்பு விருதுகள்  நடுவர் குழாத்தினால் பெயர்குறிக்கப்பட்டு வழங்கப்பட்டன.

விண்ணப்பப் பத்திரங்கள் மத்தியிலிருந்து தெரிவுசெய்யப்பட்ட விருதுபெறுனர்கள்

  • திரு. ராஹுல் சமந்த ஹெட்டிஆரச்சி
  • திரு. கிறேஷன் புத்திக விஜேசிங்க
  • திரு. கே. பிரசன்ன
  • திரு. கே. பீ. டபிள்யு. சரத் சந்திரசேன
  • சமூக படைப்பாளிகள் (பொலநறுவை கிளை சார்பாக) – திருமதி. நிஷாந்தி நடராஜா
  • சமூக படைப்பாளிகள் (அம்பாறை கிளை சார்பாக) – திருமதி யசவதீ வாசல
  • மாவட்ட சமுதாய அபிவிருத்தி ஒன்றியம்
  • திரு. பெசில் கலபுகே

நடுவர் குழாத்தினால் பெயர்குறிக்கப்பட்ட  விருதுபெறுனர்கள்

  • திரு. தரிந்து ஜயவர்தன
  • திரு. திலீபன் அமுதன்

02 Award Ceremony03 Award Ceremony04 Award Ceremony05 Award Ceremony06 Award Ceremony07 Award Ceremony08 Award Ceremony09 Award Ceremony

RTI நிகழ்வுகள்

தி செ பு வி வெ ஞா
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Latest News

Search